Algemene voorwaarden

Algemene Voorwaarden

Op alle aanbiedingen, offertes, orders en overeenkomsten van VisitReturn zijn onderstaande algemene voorwaarden van toepassing:

 1. VisitReturn (“VisitReturn”) is een naar Nederlands recht opgerichte eenmanszaak statutair gevestigd te Heemstede en ingeschreven in het handelsregister van de Kamer van Koophandel onder nummer 34263303.
 2. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op iedere overeenkomst tussen VisitReturn en haar opdrachtgever en de daaraan voorafgaande rechtsbetrekkingen tussen partijen. In geval van strijdigheid tussen de overeenkomst en de algemene voorwaarden heeft de overeenkomst voorrang.
 3. De bedingen in deze algemene voorwaarden zijn niet slechts gemaakt ten behoeve van VisitReturn, maar ook ten behoeve van haar directie en van alle personen die voor VisitReturn werkzaam zijn alsook alle derden die bij de uitvoering door VisitReturn van de betreffende opdracht zijn ingeschakeld.
 4. Alle opdrachten van opdrachtgevers beschouwt VisitReturn als uitsluitend aan haar gegeven. Dat geldt ook indien opdrachtgever een opdracht uitdrukkelijk of stilzwijgend verstrekt met het oog op uitvoering door een bepaalde persoon. De werking van artikelen 7:404 BW en 7:407 lid 2 BW wordt uitgesloten.
 5. Opdrachtgever verstrekt tijdig alle gegevens waarvan VisitReturn aangeeft dat deze noodzakelijk zijn of waarvan opdrachtgever redelijkerwijs behoort te begrijpen dat deze noodzakelijk zijn voor het uitvoeren van de overeenkomst bij gebreke waarvan VisitReturn het recht heeft de uitvoering van de overeenkomst op te schorten en/of de uit de vertraging voortvloeiende extra kosten bij opdrachtgever in rekening te brengen.
 6. Door VisitReturn gehanteerde prijzen zijn exclusief BTW en exclusief in het kader van de overeenkomst te maken kosten, daaronder begrepen reis- verblijf- en representatiekosten, tenzij anders aangegeven.
 7. Tenzij anders overeengekomen, worden nimmer rechten van intellectuele eigendom van VisitReturn overgedragen aan opdrachtgever en komen alle uit de opdracht voortkomende rechten van intellectuele eigendom toe aan VisitReturn.
 8. Een voor de uitvoering van de werkzaamheden overeengekomen termijn is nimmer een fatale termijn. Bij overschrijding van een dergelijke termijn dient opdrachtgever VisitReturn derhalve schriftelijk in gebreke te stellen alvorens verzuim intreedt. VisitReturn dient daarbij een redelijke termijn te worden geboden om alsnog uitvoering te geven aan de overeenkomst.
 9. Opdrachtgever is van rechtswege in verzuim indien hij in gebreke blijft met tijdige betaling van een factuur. Opdrachtgever is alsdan rente verschuldigd van 1% per maand te rekenen vanaf het moment van verzuim tot het moment van voldoening van het volledige verschuldigde bedrag. Een gedeelte van een maand heeft hierbij te gelden als gehele maand. Daarnaast is opdrachtgever de daadwerkelijke kosten verschuldigd ter verkrijging van voldoening buiten rechte.
 10. Opdrachtgever is nimmer gerechtigd tot opschorting en/of verrekening van het door hem aan VisitReturn verschuldigde bedrag. Bezwaren tegen de hoogte van een factuur schorten de betalingsverplichting van opdrachtgever niet op.
 11. Indien bij de uitvoering van een opdracht van een opdrachtgever zich onverhoopt een gebeurtenis voordoet die tot aansprakelijkheid van VisitReturn leidt, zal die aansprakelijkheid beperkt zijn tot het bedrag dat in het desbetreffende geval onder de door VisitReturn afgesloten beroepsaansprakelijkheidsverzekering wordt uitbetaald, te vermeerderen met het bedrag van het eigen risico dat ingevolge de verzekeringsovereenkomst in het desbetreffende geval voor rekening van VisitReturn komt. Onder een gebeurtenis als bedoeld in de eerste zin wordt ook een nalaten begrepen.
 12. VisitReturn is nimmer aansprakelijk voor tekortkomingen van derden. VisitReturn is door opdrachtgever gemachtigd eventuele aansprakelijkheidsbeperkingen van door VisitReturn ten behoeve van de opdracht ingeschakelde derden namens opdrachtgever te aanvaarden.
 13. De rechtsverhouding tussen VisitReturn en haar opdrachtgever is onderworpen aan Nederlands recht. Eventuele geschillen zullen uitsluitend worden voorgelegd aan de bevoegde rechter te Amsterdam.

 

 


- Sitemap - Privacy Policy